โครงการมอบรางวัล​เชิดชูเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ คนดีศรีปักษ์ใต้ (ชมคลิปคลิกๆ )

โครงการมอบรางวัล​เชิดชูเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ คนดีศรีปักษ์ใต้

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=qKTy4gqkNF4[/embedyt]

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา​ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยและ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดโครงการสร้างการพัฒนาคนและสังคมในระดับภาค (คนดีศรีปักษ์ใต้) ปี 2561 โดยมี พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติอดีตสมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานพิธี​พร้อมด้วยผู้เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ 22 สาขา โดยมี ดร. ณัฏฐ์ หลงเดวาร์ ประธานมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ ใด้รับรางวัลเกียรติ “คนดีศรีปักษ์ใต้ “ในครั้งนี้ด้วย

โดยการมอบรางวัล (คนดีศรีปักษ์ใต้) เพื่อขับเคลื่อนการสร้างกระแสการพัฒนาคนให้เป็นคนดีและต้นแบบตัวอย่างของสังคม ตามคุณลักษณะคนดีที่พึงประสงค์ ของจังหวัดแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำความดีและเป็นต้นแบบที่ดีของสังคม โดยพิจารณาสรรหาและคัดเลือกต้นแบบคนดีศรีปักษ์ใต้ ให้ประชาชนทุกระดับในจังหวัดภูมิภาคและที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและใบประกาศเชิดชูเกียรติโดยพิจารณาประวัติและการปฏิบัติหน้าที่หรือการทำงาน และประพฤติปฏิบัติตนเป็นต้นแบบคนดีศรีปักษ์ใต้เป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างของคนดีตามคุณลักษณะคนดีที่พึงประสงค์ ของชุมชน สังคม องค์กรนั้นๆ หรือเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสม เป็นที่ยอมรับของสังคมนั้นๆ และเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ สามารถเชิญชวนหรือเป็นแบบอย่างตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลทั่วไป มาร่วมกิจกรรมทำความดี เพื่อเป็นคนดีศรีปักษ์ใต้

ทั้งนี้ต้นแบบคนดีศรีปักษ์ใต้จะต้องมีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมที่ดี กระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ สังคม และอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเด็ก และเยาวชน บุคคลในสังคม ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และค่านิยม ดังนั้น เพื่อให้ได้บุคลากรบุคคลที่มีคุณภาพ และบรรลุถึงประสงค์ของแผนพัฒนาประเทศ โดยมีแนวคิด และสาระสำคัญที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคน ซึ่งหมายถึงการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิต ของคนเป็นลำดับแรก และการให้คนในชาติมีส่วนร่วม คือ คนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาแบบองค์ รวมเน้นบูรณาการ มีการบริหารการจัดการที่ดีการวางรากฐานการพัฒนาให้เข้มแข็ง ฉะนั้น ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นที่เข้าใจและตระหนักทั่วกันของคนในสังคมว่าทรัพยากรบุคคลมีค่าและสำคัญยิ่ง ต่อประเทศชาติ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพัฒนาเสริมสร้าง ให้บุคลากรทุกภาคส่ว นให้มีความพร้อมทุกด้าน คือ สุขภาพอนามัย สุขภาพจิตความสามารถพื้นฐาน ความรู้ การศึกษา อาชีพ การงานที่ทำตลอดจน พฤติกรรมและการปฏิบัติตนเอง

โดยจะต้องได้รับความร่วมมือประสานงานจากทุกภาคส่วนของสังคมและสิ่งสำคัญคือ ทรัพยากรมนุษย์ต้องเห็นคุณค่าความสำคัญของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างจริงจัง ในฐานะองค์กรหน่วยงานภาคประชาชนและสื่อสารมวลชนที่มีบทบาทและภารกิจส่วนรวมในการพัฒนาคุณภาพของคน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมในทุกภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งการพัฒนากลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มีคุณค่า และศักยภาพที่ดีเป็นแบบอย่าง นําร่องโครงการเพื่อสร้างกระแส การพัฒนาคนและสังคมในระดับภาคขึ้นเพื่อเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ขยายผลออกไปในพื้นที่ต่างๆและเพื่อเป็นการสร้างต้นแบบที่ดีที่มีคุณค่าของสังคมของประเทศ ที่มีความพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ในหลักการ การพัฒนาที่เน้นความร่วมมือของทุกฝ่ายในสังคมโดยการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่สถานศึกษาชุมชน ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสื่อมวลชน กำหนดเครื่องชี้วัดที่เป็นรูปธรรม โดยพัฒนาส่งเสริมกลไกที่ชี้วัดความเป็นคนดีและแบบอย่างที่ดีของสังคม ซึ่งการจัดงานประกาศเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

admin Author