แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการเปิดไฟให้ประเทศ”พร้อมเสวนาสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย หัวข้อ “โลกเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน เรา (WE) จะอยู่อย่างไร”

แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการเปิดไฟให้ประเทศ”พร้อมเสวนาสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย หัวข้อ “โลกเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน เรา (WE) จะอยู่อย่างไร”

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน โดยนายสมนึก จันทร์เฉิด ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน (คจส.)กล่าวรายงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการเปิดไฟให้ประเทศ” โดยมีนายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประธานโครงการ ได้กล่าวความเป็นมาของโครงการ “เปิดไฟให้ประเทศ”

และนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงแนวทางการรณรงค์ส่งเสริมสังคมไทย”ไม่ทนต่อการทุจริต” และให้เกียรติเปิดงานดังกล่าว
ทั้งนี้คาดว่าโครงการ “เปิดไฟให้ประเทศ” จะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดประกายในการเชื่อมโยง ประสานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักร่วมกันในการสร้างสรรค์ รณรงค์ ปลูกจิตสำนึก ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตด้วยคุณงามความดีตามหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา นำพาสังคมไทย สู่สังคมสันติสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างแท้จริง

พร้อมเสวนาสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย หัวข้อ “โลกเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน เรา (WE) จะอยู่อย่างไร” โดยมีดร. สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระ ด้านสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ (เจ้าของวิทยานิพนธ์ Digital TV in Thailand) ดร.ปอยหลวง โคนทรงแสง ผู้บริหาร The Platfrom Group ธุรกิจ Digital Agency และนายเอกภพ จันทรังษี (ไก่) กรรมการผู้จัดการ Brand Power Co.,Ltd. เป็นผู้ร่วมเสวนา โดยมีนางสาวกัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกุล เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

 

admin Author