นายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทยแสดงวิสัยทัศน์สมาคมฯในการก้าวสู่ยุคดิจิทัล (ชมคลิป)

นายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทยแสดงวิสัยทัศน์สมาคมฯในการก้าวสู่ยุคดิจิทัล

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=_rqXuDWRASw[/embedyt]

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เวลา 10.30 น. นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ นายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทยได้จัดแถลงข่าวขึ้นที่เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมุมมองใหม่ในการก้าวสู่นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยียุคดิจิทัลตามแนววิสัยทัศน์และพันธกิจของสมาคมฯในการพัฒนาคุณภาพองค์ความรู้ขององค์กรแบบก้าวกระโดด เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้ด้อยโอกาส อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคนในชาติ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เตรียมความ พร้อมในการเข้าสู้ยุคดิจิทัล สามารถเพิ่มประสิทธิ์ภาพคุณภาพในการทำงาน ได้จริงเป็นการผลักดันการแข่งขันเศรษฐกิจในสู่ยุคดิจิทัลให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน


ด้านผลงานและกิจกรรมสำคัญของสมาคมทั้งในอดีตและปัจจุบันทางสมาคมฯได้ร่วมดำเนินการสนับสนุนอุตสาหกรรมอีเลิร์นนิงของไทยให้เกิดความแข็งแกร่ง และเกิดการแข่งขัน เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่การเรียนรู้แบบออนไลน์ สมาคมฯได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น การการจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การจัดฝึกอบรมความรู้ด้านอีเลิร์นนิง การจัดงานไทยแลนด์อาเซียนแค้มป์ การการะจายความรู้ด้านภาษาภาษาอังกฤษให้กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ การจัดงาน BIDC เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม การจัดประกวดผลงานเทคโนโลยีในสาขาอีเลิร์นนิง การทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น ได้ทำความร่วมมือกับ ICDL Thailand และการทำงานร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


นางเขมนรินทร์ฯ ยังได้กล่าวต่อไปว่าในอนาคต ทางสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทยมีแผนตามภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ สมาคมฯจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และองค์ความรู้ เนื้อหา แบบทดสอบ วัดและประเมินผล จากเจ้าของคอนเท้นต์มาพัฒนาสื่อ และสร้างองค์ความรู้ให้มีคุณภาพ น่าสนใจยิ่งๆขึ้นไป เทคโนโลยีกำลังเข้ามามีบทบาทและปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิติยู่ตลอดเวลา เมื่อโลกเปลี่ยน เราต้องปรับ เพื่อให้เข้ากับโลกอนาคตที่ไม่หยุดนิ่งและไลฟ์สไตล์ใหม่ ‘การศึกษา’ถือเป็นรากฐานที่เราต้องวางไว้ให้กับเด็กๆและเยาวชนคนในชาติให้ได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเร่งด่วน

ซึ่งทางสมาคมได้กำลังพัฒนา platform e Learning Market ให้ทันสมัยมากขึ้น สามารถรองรับเทคโนโลยีในใหม่ๆในหลายๆรูปแบบการเรียนรู้ เช่น AI AR M-book ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา อุตสาหกรรม และวิชาชีพต่างๆ คนว่างงาน หรือวัยเกษียณฯ ได้สามารถเข้ามาใช้ได้ง่ายและไม่ซับซ้อน ช่วยสร้างแรงจูงใจ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้ประสิทธิภาพให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น น่าสนใจมากขึ้น โดยสมาคมฯ หวังว่าองค์ความรู้เหล่านั้นจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้นำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดประโยชน์และต่อยอดได้จริง ข้อมูลสมาคมเพิ่มเติม หรือสมัครสมาชิกและรับข่าวสารต่างๆ เกร็ดความรู้ได้ฟรีที่ www.e-lat.or.th


นายกสมาคมฯ ยังได้กล่าวตอนท้ายว่า ในปัจจุบันนี้ เมื่อโลกเปลี่ยนเป็นยุคดิจิทัลเข้าไปทุกทีเราต้องทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ เราต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ให้เกิด การพัฒนาองค์ความรู้ของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นตลอดชีวิตควบคู่กับการทำงาน สิ่งสำคัญถ้าเราคิดว่าเทคโนโลยี เป็นเรื่องถ้าท้าทาย เป็นเรื่องใหม่ที่ทุกคนต้องเจอ อยากให้ทุกคนได้ลองใช้เทคโนโลยีแล้วจะค้นพบถึงความสะดวกสบาย และให้ความรู้กับท่านในทุกสิ่งอย่างที่ต้องการเรียนรู้ และเป็นการประหยัดงบประมาณ สิ่งที่ทุกคนอยากรู้ไม่ได้ไกลเกินเอื้อม องค์ความรู้อยู่ติดกับตัวทุกคน ไปในทุกที่ทุกเวลา สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้เกี่ยวข้องจะเล็งเห็นถึงความสำคัญของสื่อการเรียนรู้แบบออนไลท์ (e learning) และได้ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทยต่อๆไป

ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ และการตลาด สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย รายงาน

admin Author