กรมโยธาธิการ ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอีอีซี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 8 ระบบย้ำยุทธศาสตร์ชาติ ยกระดับเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดีขึ้น (ชมคลิป)

กรมโยธาธิการ ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอีอีซี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่
ตามโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 8 ระบบย้ำยุทธศาสตร์ชาติ ยกระดับเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดีขึ้น

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ALB5KEwVOLk[/embedyt]

 

วันนี้ (8 ก.พ.62) ที่ห้องเทพราช โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก​ นางสาว​ ทัศนีย์​ เกียรติภัทราภรณ์​ รองเลขาธิการ​สายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน และ​ นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักงานผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกัน ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป กว่า 300 คน


นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวันนี้ ประเด็นหลักว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 8 ระบบ ซึ่งประกอบด้วย ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารจัดการน้ำ ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ และระบบป้องกันอุบัติภัย โดยเน้นให้การวางแผนพัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างสอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ นโยบายภาครัฐ และความต้องการของภาคประชาชน ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการพัฒนาอีอีซีในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งแนวคิดในการพัฒนาเขตพิเศษร่วมกันและเป็นแรงขับเคลื่อนให้โครงการอีอีซีเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 สามารถพัฒนาประเทศได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


ด้านนายกิตติทัศน์ ประเสริฐศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลเขาดิน เป็นตัวแทนชาวบ้านตำบลเขาดิน เดินทางมาร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก พร้อมส่งรายชื่อผู้สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยตนและชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลเขาดิน อยากให้พัฒนาพื้นที่ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และอยากให้มีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เกิดขึ้นที่ตำบลเขาดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้มีเศรษฐกิจดีขึ้น ชุมชนได้รับการพัฒนา สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ ไปสู่ชุมชน​

admin Author