นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ลานศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการที่การประปานครหลวง (กปน.) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้กับหน่วยงานต้นแบบที่สำคัญของสังคม คือ บ้าน วัด โรงเรียน
โครงการ “บวร” ดำเนินการกับภาครัฐ วัด และสถาบันศึกษา รวม 4 แห่ง

ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร โรงเรียนวัดราชบพิธ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดย กปน. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้นำก๊อกประหยัดน้ำไปติดตั้งทดแทนก๊อกน้ำแบบเดิม หลังจากนั้นจะมีการวัดปริมาณการใช้น้ำ ซึ่งคาดว่าจะลดลงไม่น้อยกว่า 10 % โดยสถานที่แรกที่เป็นโครงการนำร่อง คือ กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ “บวร” จะเป็นผู้นำต้นแบบที่ช่วยเผยแพร่หลักการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำไปยังสมาชิกในชุมชนและสังคม


นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่า กปน. ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพ ได้จัดทำโครงการรณรงค์เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการ “บวร” นอกจากจะมีการเปลี่ยนก๊อกประหยัดน้ำแล้ว กปน.ได้รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าอีกหลายกิจกรรมด้วย อาทิ วิธีสังเกตท่อแตกรั่วในบ้านง่าย ๆ ด้วยตนเอง การเลือกใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำ การแจ้งท่อแตกท่อรั่วผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile “แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา” โครงการ 3R (Reduce Reuse Recycle) ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งลด ละ เลิก การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก นอกจากนี้ ยังเชิญชวนข้าราชการ บุคลากรของ 4 หน่วยงาน

ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร โรงเรียนวัดราชบพิธ และ ปภ. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมสร้างความรู้วิชาชีพช่างและการบำรุงรักษางานประปาเบื้องต้น ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดผลในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนและลูกหลาน ได้มีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ใช้ในอนาคตอย่างเพียงพอและยั่งยืน

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

admin Author